Όροι και συνθήκες

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

emuletv

1.1 1.1 Αυτό αποτελεί Νομική Ανακοίνωση και Όρους Χρήσεως που ελέγχουν την πρόσβαση, πλοήγηση και χρήση της ιστοσελίδας ONEKIT INTERNET, S.L. (εφ’ εξής Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ), η οποία βρίσκεται στο URL www.emule.tv.

1.2 1.2 ONEKIT INTERNET, S.L. είναι μία εταιρεία της οποίας η έδρα βρίσκεται στο C/ Sant Francesc 4 2ª planta, 08290 Cerdanyola del Vallès, Barcelona, Spain.

1.3 PΓια να επικοινωνήσετε απευθείας και αποτελεσματικά με ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, To directly and effectively communicate with THE COMPANY, προσεγγίστε την φόρμας επικοινωνίας μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

2.1 Η Ιστοσελίδα έχει καταστεί διαθέσιμη από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ με τον σκοπό να επιτρέψει σε όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα να κατεβάσουν το λογισμικό emuleTV και έτσι να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα και υπηρεσίες που είναι ενσωματωμένες σε αυτό.

2.2 Με την πρόσβαση, ανίχνευση και χρήση της Ιστοσελίδας, ο χρήστης αποδέχεται αυτήν την Νομική Ανακοίνωση και τους Όρους Χρήσεως.

Με αυτήν την λογική, είναι κατανοητό ότι ο όρος ΧΡΗΣΤΗΣ αναφέρεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο κάνει πρόσβαση, ανιχνεύει, χρησιμοποιεί ή συμμετέχει σε υπηρεσίες και δραστηριότητες, ελεύθερα ή μετά βαρών, εκτελούμενα από την Ιστοσελίδα.

2.3 Αυτή η Νομική Ανακοίνωση σκοπεύει να ρυθμίσει την πρόσβαση, πλοήγηση και χρήση της Ιστοσελίδας. Πάντως Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι δυνατόν να θέσει και άλλες ειδικές προϋποθέσεις, εκτός από αυτές, ελέγχοντας την χρήση, απόκτηση και/ή σύμβαση για προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτής της Ιστοσελίδας.

Πριν την χρήση, απόκτηση και/ή σύμβαση για προϊόντα ή υπηρεσίες προσφερόμενες από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ο Χρήστης επιβάλλεται να μελετήσει προσεκτικά τις συνθήκες που έχουν διατεθεί, προσαρτημένες από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η χρήση, απόκτηση και/ή προμήθεια τέτοιων προϊόντων και υπηρεσιών, συνεπάγεται την αποδοχή των συνθηκών που έχουν ρυθμισθεί και δημοσιευθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην περίπτωση τέτοιας χρήσεως, απόκτησης ή προμήθειας.

3. ΠΡΟΣΒΑΣΗ

3.1 Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα είναι δωρεάν. Πάντως, σε περιπτώσεις όπου υπηρεσίες και/ή περιεχόμενο, προσφερόμενο από ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή τρίτα πρόσωπα, έχουν καταστεί διαθέσιμα μέσω της Ιστοσελίδας, τα οποία υπόκεινται σε προηγούμενη σύμβαση υπηρεσιών και /ή περιεχόμενο, η πληρωμή ενός χρηματικού ποσού, όπου υπάρχει, θα καθορισθεί από τις σχετικές συνθήκες, και θα γνωστοποιηθούν στον χρήστη εκ των προτέρων, σε μία ξεκάθαρη και ευκόλως προσβάσιμη φόρμα.

3.2 Η ζήτηση για απευθείας πρόσβαση ή αλλαγών στην αρχική σελίδα στον υπολογιστή σας στην Ιστοσελίδα, σε περιπτώσεις όπου το κατεβασμένο λογισμικό είναι δημοσιευμένο σε ηλεκτρονικά μέσα που ανήκουν σ’ αυτήν την Ιστοσελίδα (σε CD ή λογισμικό) σε καμία περίπτωση δεν θα συνδεθούν με την εγκατάσταση ή την επακόλουθη χρήση απόλαυση του κατεβασμένου λογισμικού.

3.3 Είναι απαγορευμένο σε ανήλικους να κάνουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, άνευ προηγούμενης ρητής αδείας των γονέων τους, κηδεμόνων τους ή νόμιμων εκπροσώπων τους. Οι οποίοι θα θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε δράσεις εκτελεσθούν από τους ανήλικους με την δική τους φροντίδα, σε συμφωνία με το υπάρχον ρυθμιστικό πλαίσιο. Σε κάθε περίπτωση, θεωρείται δεδομένο ότι πρόσβαση στην ιστοσελίδα από έναν ανήλικο έχει γίνει με την προηγούμενη ρητή άδεια των γονέων του, κηδεμόνων του ή νόμιμων εκπροσώπων του.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

4.1 Αυτή η Ιστοσελίδα ελέγχεται από τον νόμο Dominica και από εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

www.emule.TV δεν φιλοξενεί ή κατεβάζει περιεχόμενο, απλώς διευκολύνει την πρόσβαση μέσω συνδέσμων σε διάφορες διευθύνσεις όπου αυτό το περιεχόμενο έχει διατεθεί για χρήστες από τους νόμιμους ιδιοκτήτης τους.

Το συνδεδεμένο με το www.emule.TVπεριεχόμενο είναι ελεύθερα προσβάσιμο από όλους τους χρήστες.
www.emule.tv, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο που παρουσιάζεται μέσω της Ιστοσελίδας του.

Κάτω από ουδεμία περίσταση, η πρόσβαση του χρήστη και η πλοήγησή του στην ιστοσελίδα, απόκτηση και/ή προμήθεια των προϊόντων ή υπηρεσιών, δεν αποτελεί παραίτηση, μεταβίβαση, άδεια ή παραχώρηση μέρους ή συνόλου των λεχθέντων δικαιωμάτων ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

4.2 Όλα τα δικαιώματα της Πνευματικής Ιδιοκτησίας είναι επιφυλασσόμενα, και απαγορεύεται η διανομή, τροποποίηση, αλλαγή, μεταβίβαση, δημοσίευση ή εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας που δεν έχει ρητώς εξουσιοδοτηθεί από τα δικαιώματα εκμετάλλευσης του ιδιοκτήτη.

Μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου της Ιστοσελίδας μπορεί να αποτελέσει παραβίαση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων εφαρμόσιμων νόμων.

5. ΧΡΗΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

5.1 Η πρόσβαση, πλοήγηση και χρήση της ιστοσελίδας είναι υπευθυνότητα του χρήστη, ο οποίος υπόσχεται πιστά και σταθερά να παρακολουθεί οποιεσδήποτε συμπληρωματικές οδηγίες τίθενται σε εφαρμογή από ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σχετικά με την χρήση της Ιστοσελίδας όπως και των περιεχομένων και προϊόντων της.

5.2 Η Ιστοσελίδα ΜΟΝΟΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΔΕΙΑ.

Εμείς μόνον αλλάζουμε την αρχική σελίδα εάν κατεβάσετε την εφαρμογή και αποδεχθείτε την αλλαγή και τις προϋποθέσεις και όρους της υπηρεσίας.
Μπορείτε να αλλάξετε την αρχική σας σελίδα οποτεδήποτε θέλετε, μερικά παραδείγματα του πως:

1º - Πηγαίνετε στην τοποθεσία www.google.es και στο κάτω μέρος της σελίδας θα δείτε ένα κουμπί που λέει "make google homepage".
2º - Στο σύστημά σας αναζήτησης πηγαίνετε στα εργαλεία / επιλογές Internet και μπορείτε να αλλάξετε την αρχική σας σελίδα σε όποια άλλη θέλετε.
Εάν δεν είναι δυνατόν να διαγράψετε την αρχική σελίδα αυτής της φόρμας είναι διότι σας εμποδίζει κάποιο antivirus. Πρέπει να απενεργοποιήσετε προσωρινά το antivirus, να αλλάξετε την αρχική σελίδα και μετά να ενεργοποιήσετε πάλι το antivirus.

6. ΑΔΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6.1 Η επικοινωνία από ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στον χρήστη θα πραγματοποιηθεί σε συμφωνία με τις πληροφορίες επικοινωνίας που παρέχονται.

Ρητώς, ο Χρήστης αποδέχεται την χρήση email σαν μία ισχύουσα μέθοδο ανταλλαγής πληροφοριών και επικοινωνίας.

6.2 Σε περίπτωση όπου ο Χρήστης αποστέλλει πληροφορίες ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ο Χρήστης επιβεβαιώνει, εγγυάται και συμφωνεί ότι αυτός/αυτή έχει το δικαίωμα ελευθέρα να ενεργήσει έτσι και ότι η παραπάνω λεχθείσες πληροφορίες δεν καταπατούν κάποιον νόμο ούτε κάνουν διάκριση εναντίον οποιουδήποτε τρίτου προσώπου.

7. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

7.1 Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο χρήστης παρέχει προσωπικές πληροφορίες, η συλλογή και διαχείριση αυτών των πληροφοριών γίνεται σε συμφωνία με το νομικό καθεστώς, και υπόκεινται στο καθεστώς εμπιστευτικότητας και μυστικότητας. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει πάρει λίαν επαρκή μέτρα προκειμένου να αποφύγει οποιαδήποτε μεταβολή, απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή ζημία σε προσωπικά στοιχεία και καταχωρημένες πληροφορίες.

Σε περιπτώσεις όπου μία διεύθυνση ή άλλα μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας έχουν δοθεί, ο χρήστης ρητώς εξουσιοδοτεί την χρήση τέτοιων μέσων για οποιαδήποτε πιθανή αλληλογραφία από την εταιρεία, προς τον σκοπό παροχής των αναγκαίων υπηρεσιών, ανταποκρινόμενοι στην ζήτησή σας, εκτελώντας στατιστικές μελέτες με σκοπό την βελτίωση των παρασχομένων υπηρεσιών, εκτελεστικών διοικητικών καθηκόντων και αναπτύσσοντας την εμπορική προώθηση και διαφήμιση σχετιζόμενη με την δικτυακή πύλη.

7.2 Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να έχει πρόσβαση, να διορθώνει, ακυρώνει και να αντικρούει, το οποίο (δικαίωμα) μπορεί να ασκηθεί επικοινωνώντας στην διεύθυνση της Εταιρείας αναφερόμενος σε αυτήν την νομική ανακοίνωση, επισημαίνοντας το δικαίωμα που επιθυμεί να ασκήσει και μία φωτοτυπία της ταυτότητας του χρήστη ή οποιαδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοπροσωπίας αναγνωριζόμενο από τον νόμο που να πιστοποιεί την ταυτότητα του αιτούμενου.

7.3 Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies, τα οποία συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με την τελευταία ημερομηνία κατά την οποία ο χρήστης επισκέφθηκε την ιστοσελίδα μας και στοιχεία ελέγχου ασφάλειας αποκλεισμένων περιοχών.

Ο χρήστης έχει την επιλογή να μπλοκάρει την δημιουργία cookies, επιλέγοντας την κατάλληλη επιλογή στο σύστημα αναζήτησής του/της. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν είναι υπεύθυνη για την απώλεια ποιότητας των υπηρεσιών της δικτυακής πύλης που οφείλεται στην απενεργοποίηση αυτών των cookies.

8. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

8.1 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν μπορεί να εγγυηθεί την αξιοπιστία, χρηστικότητα, ακρίβεια ή καταλληλότητα του περιεχομένου που δίδεται μέσω της ιστοσελίδας, λόγω της φύσεως των υπηρεσιών.

Συνεπώς, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν μπορεί να εγγυηθεί και δεν είναι υπεύθυνη για: (i) την συνέχεια του περιεχομένου στην Ιστοσελίδα, (ii) την απουσία λαθών στο παραπάνω περιεχόμενο ή προϊόντα, (iii) την απουσία ιών και/ή άλλων ζημιογόνων συστατικών στην Ιστοσελίδα ή στον πάροχο, (iv) την μη προσβολή της ιστοσελίδας και/ή το απόρθητο των μέτρων ασφαλείας που εφαρμόζονται από την Ιστοσελίδα, (v) την έλλειψη χρηστικότητας ή αποδοτικότητας του περιεχομένου και προϊόντων της ιστοσελίδας, (vi) οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη, σε εσάς ή σε τρίτα πρόσωπα, προκληθείσα από οποιονδήποτε που παρέβη τις προϋποθέσεις, κανονισμούς και οδηγίες που Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγκαθίδρυσε στην Ιστοσελίδα ή προκληθείσα από την καταπάτηση των συστημάτων ασφαλείας της Ιστοσελίδας.

Ωστόσο, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιβεβαιώνει ότι έχει εφαρμόσει όλα τα απαραίτητα μέτρα στο μέτρο των δυνατοτήτων της και των δυνατοτήτων της τεχνολογίας προκειμένου να διαβεβαιώσει την λειτουργικότητα της Ιστοσελίδας και να αποφύγει την παρουσία και μετάδοση ιών ή άλλων ζημιογόνων συστατικών στους χρήστες.

8.2 Εάν ο Χρήστης έχει γνώση της ύπαρξης οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο είναι απαγορευμένο, παράνομο ή αντίκειται προς τον νόμο ή που θα μπορούσε να συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αυτός/αυτή επιβάλλεται να ειδοποιήσει ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αμέσως ούτως ώστε να ασκηθεί η κατάλληλη δράση.

9. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

9.1 Σύνδεσμοι σε άλλες Ιστοσελίδες

Σε περιπτώσεις όπου ο χρήστης βρίσκει στο Website συνδέσμους με άλλες Ιστοσελίδες, σε τύπο κουμπιού, link ή banners κλπ, αυτά διαχειρίζονται από τρίτα πρόσωπα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν έχει την ισχύ ή ανθρώπινα ή τεχνικά μέσα, να ελέγξει ή να εγκρίνει όλες τις πληροφορίες, περιεχόμενο προϊόντα ή υπηρεσίες παρεχόμενες από άλλα websites τα οποία έχουν τοποθετήσει συνδέσμους (links) στο Website

Συνεπώς, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν μπορεί να αναλάβει καμία ευθύνη, από καμία άποψη, σχετιζόμενη με οποιαδήποτε ιστοσελίδα που τοποθετεί έναν σύνδεσμο (link) στο Website, ειδικότερα περιλαμβάνοντας αλλά μη περιορίζοντας την λειτουργία, προσβασιμότητα, φακέλους, πληροφορίες, έγγραφα, ποιότητα και αξιοπιστία των προϊόντων της και υπηρεσιών, των συνδέσμων της και/ή του περιεχομένου της γενικότερα.

Εν προκειμένω, εάν οι χρήστες έχουν πραγματική γνώση κάποιων έκνομων δραστηριοτήτων που ασκούνται από τέτοιες ιστοσελίδες τρίτων προσώπων, πρέπει να ειδοποιήσουν ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αμέσως ούτως ώστε να προχωρήσει στην απενεργοποίηση των συνδέσμων αυτών των ιστοσελίδων.

Η τοποθέτηση οποιουδήποτε είδους συνδέσμου από το Website σε ένα άλλο website δεν σημαίνει ότι υπάρχει οποιουδήποτε τύπου σχέση, συνεργασία ή εξάρτηση μεταξύ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και του κατόχου του άλλου website.

9.2 Σύνδεσμοι από άλλες ιστοσελίδες στο Website

Εάν κάποιος χρήστης, εταιρεία ή ιστοσελίδα επιθυμεί να τοποθετήσει κάποιο είδος συνδέσμου στο Website αυτός/αυτή/αυτό πρέπει να συμμορφωθεί με τις κάτωθι προϋποθέσεις:

* Ο σύνδεσμος μπορεί να απευθυνθεί μόνον στην αρχική σελίδα του Website, εκτός και εάν υπάρξει ρητή γραπτή εξουσιοδότηση από ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

* Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν εξουσιοδοτεί την τοποθέτηση συνδέσμων στο Website από εκείνες τις ιστοσελίδες που περιέχουν υλικό, πληροφορίες ή περιεχόμενο που είναι απαγορευμένο, παράνομο, υποτιμητικό και άσεμνο ή που προσβάλλει τα ήθη, δημόσια τάξη ή κοινωνικές νόρμες οι οποίες είναι κοινώς αποδεκτές.

* Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν διαθέτει την δύναμη ή ανθρώπινα και τεχνικά μέσα να γνωρίζει, ελέγχει ή εγκρίνει όλες τις πληροφορίες, περιεχόμενο, προϊόντα ή υπηρεσίες παρεχόμενα από άλλες ιστοσελίδες που έχουν τοποθετήσει συνδέσμους στο Website.

* Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη για κάποια άποψη που σχετίζεται με την ιστοσελίδα που τοποθέτησε αυτόν τον σύνδεσμο στο Website ειδικότερα περιλαμβάνοντας αλλά μη περιορίζοντας την λειτουργία, προσβασιμότητα, φακέλους, πληροφορίες, έγγραφα, ποιότητα ή αξιοπιστία των προϊόντων της και υπηρεσιών, των συνδέσμων της και/ή του περιεχομένου της γενικότερα.

10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

10.1 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να τροποποιήσει τους όρους και συνθήκες που έχουν καθορισθεί εδώ, κατά μέρος ή στο σύνολο, και να δημοσιεύσει οποιεσδήποτε αλλαγές με τον ίδιο τρόπο που εμφανίζονται σε αυτήν την Νομική Ανακοίνωση ή με οποιαδήποτε άλλα μέσα επικοινωνίας απευθυνόμενη στους Χρήστες.

10.2 Η εφαρμοσιμότητα αυτής της Νομικής Ανακοίνωσης ισχύει, συνεπώς, από τον χρόνο της ανάρτησής της, μέχρι την στιγμή που τελείως ή κατά ένα μέρος τροποποιήθηκε, και σε εκείνο τον χρόνο που η τροποποιημένη έκδοση καθίσταται η ισχύουσα και τρέχουσα Νομική Ανακοίνωση.

10.3 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ασχέτως ειδικών συνθηκών, είναι δυνατόν να τερματίσει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε στιγμή άνευ προηγούμενης ειδοποίησης, την πρόσβαση στο περιεχόμενο της σελίδας, χωρίς καμία δυνατότητα για τον χρήστη να απαιτήσει αποζημίωση. Σε περίπτωση παρόμοιου τερματισμού, οι όροι χρήσεως που περιέχονται σε αυτήν την Νομική Ανακοίνωση συνεχίζουν να σε είναι σε ενέργεια.

11. ΓΕΝΙΚΑ

11.1 Οι επικεφαλίδες των διαφόρων άρθρων είναι μόνον πληροφοριακές, και δεν επηρεάζουν, περιγράφουν ή ενισχύουν την ερμηνεία της Νομικής Ανακοίνωσης.

11.2 Εάν υπάρχει οποιαδήποτε ασυμφωνία μεταξύ των όσων αναφέρονται σε αυτήν την Νομική Ανακοίνωση και των ειδικών συνθηκών κάθε μίας ειδικά υπηρεσίας, θα επικρατεί η πλέον πρόσφατη.

11.3 Εάν κάποιο άρθρο ή άρθρα σε αυτήν την Νομική Ανακοίνωση ήθελε θεωρηθούν άνευ ισχύος και εγκυρότητας, κατά μέρος ή στο σύνολο, από κάποιο Δικαστήριο, Επιτροπή Κρίσεως ή αρμόδιο διοικητικό όργανο, η παραπάνω μη ισχύ ή μη εγκυρότητα δεν θα επηρεάσει τα υπόλοιπα άρθρα αυτής της Νομικής Ανακοίνωσης.

11.4 Η παράλειψη από πλευράς ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ να ασκήσει ή εκτελέσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή άρθρο που περιέχεται σε αυτήν την Νομική Ανακοίνωση δεν αποτελεί παραίτησή της, εκτός από γραπτή γνωστοποίηση και συμφωνία. br/>

12. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ.

12.1 Οι σχέσεις που εγκαθιδρύονται μεταξύ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και του Χρήστη διέπονται από τα άρθρα των υπαρχόντων κανονισμών των εφαρμόσιμων νόμων και δικαιοδοσίας. Πάντως, σε περιπτώσεις όπου ο νόμος παρέχει την δυνατότητα στα συμβαλλόμενα μέρη να υποβάλλουν ένα δικαστικό δικαίωμα, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ο Χρήστης ρητώς παραιτούνται από οποιοδήποτε άλλο νομικό δικαίωμα θα μπορούσαν να εφαρμόσουν, θα υποβάλλουν δε οποιαδήποτε αμφισβήτηση στα δικαστήρια και Επιτροπές Κρίσεως του Cerdanyola del Vallès, Barcelona, Spain.