Regler och villkor

1. INTRODUKTION OCH FÖRETAGSINFORMATION

emuletv

1.1 1.1 Detta utgör det Lagliga Tillkännagivandet och Användarvillkoren som styr tillgång, navigering och användandet av hemsidan ONEKIT INTERNET, S.L. (hädanefter FÖRETAGET) som finns på URL www.emule.TV.

1.2 ONEKIT INTERNET, S.L. är ett företag vars kontor finns registrerat på C/ Sant Francesc 4 2ª planta, 08290 Cerdanyola del Vallès, Barcelona, Spain.

1.3 För att direkt och effektivt kommunicera med FÖRETAGET kan du nå kontaktformuläret via följande länk:

2. HEMSIDANS MÅLSÄTTNING OCH SYFTE

2.1 Hemsidan har gjorts tillgänglig av FÖRETAGET i syftet att låta alla personer som är intresserade ladda ner mjukvaran emuleTV och i och med detta använda de egenskaper och tjänster som ingår i den.

2.2 Genom att gå in på, titta runt och använda hemsidan så accepterar användarna detta Lagliga Tillkännagivande och Användarvillkoren.

I detta sammanhang är det förstått att termen ANVÄNDARE hänvisar till alla personer som år in på, tittar runt, använder eller deltar i tjänster och aktiviteter, gratis eller inte, som utförs på Hemsidan.

2.3 Avsikten med detta Lagliga Tillkännagivande är att reglera tillgången, navigeringen och användningen av hemsidan. Dock kan FÖRETAGET föra fram speciella villkor, utöver dessa, som styr användning, anskaffande och/eller avtal för produkter eller tjänster som erbjuds till användare via hemsidan.

Innan Användaren använder, anskaffar och/eller skriver avtal om varor och tjänster som erbjuds av FÖRETAGET måste Användaren noggrant läsa villkoren som FÖRETAGET, när så är tillämpligt, tillhandahåller. Användningen, anskaffningen och/eller inköp av sådana produkter och tjänster innebär godkännande av de villkor som har satts och tillhandahållits av FÖRETAGET gällande sådan användning, anskaffande eller kontraktering.

3. TILLGÅNG

3.1 Tillgång till Hemsidan är gratis. Men i fall där tjänster och/eller innehåll, som erbjuds av FÖRETAGET eller tredje part, görs tillgängliga via Hemsidan, som lyder under tidigare kontraktering och betalning med ett pengabelopp, så ska det, när tillämpligt, såsom anges i Villkoren, avslöjas för Användaren i förväg i ett tydligt och lättillgängligt format.

3.2 Begäran om direkt tillgång till eller ändringar på hemsidan, i fall där nedladdad mjukvara publiceras med elektroniska medel ägda av Hemsidan (på CD eller mjukvara), ska inte på något sätt länkas till installationen av eller kommande användning och åtnjutande av den nedladdade mjukvaran.

3.3 Det är förbjudet för minderåriga att gå in på Hemsidan utan tillstånd från sina föräldrar, vårdnadshavare eller lagliga representanter, vilka ska ses som ansvariga för alla handlingar som utförs av de minderåriga i deras vård, i enlighet med det existerande regelramverket. I samtliga fall antas det att underåriga som går in på Hemsidan har fått tillåtelse från sina föräldrar, förmyndare eller lagliga representanter.

4. INTELLEKTUELL EGENDOMSRÄTT

4.1 Denna hemsida lyder under Spanish lag och nationella och internationella lagar om intellektuell egendom.

www.emule.TV är inte värd för eller laddar ner innehåll; det ger bara tillgång till olika adresser via länkar och där innehållet görs tillgängligt för Användarna av de rättmätiga ägarna.

Innehållet som www.emule.TV länkar till är fritt tillgängligt för alla Användare.
www.emule.tv, tar inget ansvar för innehållet som visas via dess hemsida.

Användarens tillgång till och navigering på hemsidan, eller användning, anskaffning och/eller köp av produkter eller tjänster som erbjuds via Hemsidan, ska inte under några omständigheter ses som avståndstagande, överlåtande, licens eller godkännande, helt eller delvis, av sagda rättigheter från FÖRETAGET.

4.2 Alla Intellektuella egendomsrättigheter förbehålls och det är förbjudet att distribuera, modifiera, ändra, överföra, publicera eller utföra andra handlingar som inte uttryckligen har auktoriserats genom ägarens utnyttjanderätt.

Icke auktoriserad användning av något av innehållet på Hemsidan kan utgöra ett brott mot lagen om intellektuell egendomsrätt och andra applicerbara lagar.

5. SIDOANVÄNDNING

5.1 Tillgången, navigeringen och användningen av hemsidan är användarens ansvar och han/hon lovar att noggrant följa alla ytterligare riktlinjer som framförs av FÖRETAGET gällande användandet av hemsidan och likaså dess innehåll och produkter.

5.2 Hemsidan ÄNDRAR BARA STARTSIDA MED DIN TILLÅTELSE

Vi ändrar bara startsidan om du laddar ner applikationen och accepterar ändringen och reglerna och villkoren för tjänsten.
Du kan när som helst ändra din startsida. Här är några exempel på hur:

1º - Gå till www.google.se och längst ner på sidan ser du en knapp med texten "Gör Google till min startsida" .
2º - I din webbläsare går du till verktyg/internetalternativ så kan du ändra din startsida till vilken du vill.
Om det inte går att ta bort startsidan på det här sättet så beror det på ditt antivirusprogram. Då måste du stänga av ditt antivirusprogram tillfälligt, byta startsida och sedan starta antivirusprogrammet igen.

6. GODKÄNNANDE AV KONTAKT

6.1 Kommunikation från FÖRETAGET till Användaren kommer utföras i enlighet med den kontaktinformation som tillhandahållits.

Användaren godkänner uttryckligen användandet av e-post som den giltiga metoden för utbyte av information och skickandet av meddelanden.

6.2 I fall där Användaren skickar information till FÖRETAGET försäkrar, garanterar och samtycker användaren till att han/hon har rätt att fritt göra så och att sagda information inte bryter mot någon lag eller tar parti emot någon tredje part.

7. INTEGRITETSPOLICY

7.1 I fall där användaren tillhandahåller personlig information så utförs insamlandet och hanteringen av denna information i enlighet med lagliga principer och lyder under tystnads- och sekretessplikten. FÖRETAGET har vidtagit adekvata säkerhetsåtgärder för att undvika förändring, förlust, icke auktoriserad tillgång till eller skada på personlig data och registrerad information.

EI fall där en e-postadress eller annan typ av elektronisk kommunikation tillhandahålls så godkänner Användaren uttryckligen användandet av sådana medium för möjlig korrespondens från företaget, med målet att tillhandahålla den önskade tjänsten, svara på frågor, utföra statistiska studier och utveckla promotion och reklam relaterade till portalen.

7.2 Användaren har rätt att få tillgång till, rätta, avsluta och motsätta sig, vilket kan göras genom att skicka meddelande till den adress till Företaget som anges i detta lagliga tillkännagivande, och ange vilken rätt du vill utöva och bifoga en kopia av legitimation eller annan identitetshandling som lagligt kan fastställa avsändarens identitet.

7.3 Hemsidan använder cookies, vilka samlar information om senaste datum och tid då användaren besökte vår Hemsida, och säkerhetsinslag för kontroll av förbjudna områden.

Användaren kan välja att blockera cookies genom att välja lämpligt alternativ i sin webbläsare. FÖRETAGET är inte ansvarigt för kvalitetsförlust i portalens tjänster på grund av blockering av cookies.

8. SKYLDIGHETER OCH GARANTIER

8.1 FÖRETAGET kan inte garantera pålitligheten, användbarheten, korrektheten eller lämpligheten hos det innehåll som ges via Hemsidan, på grund av tjänstens natur.

Därför garanterar inte FÖRETAGET och tar inte ansvar för: (i) kontinuiteten i hemsidans innehåll; (ii) frånvaron av fel i sagda innehåll och produkter; (iii) frånvaron av virus och/eller andra skadliga komponenter på Hemsidan eller på den server som den tillhandahåller; (iv) Hensidans osårbarhet och/eller ogenomträngligheten i de säkerhetsåtgärder som vidtagits på sidan; (v) bristande användbarhet och prestanda hos innehåll och produkter på Hemsidan; (vi) skada eller förtret, för dig eller tredje part, orsakad av någon som bryter mot villkoren, reglerna och instruktionerna som FÖRETAGET fastställer på Hemsidan eller orsakat av överträdelse mot Hemsidans säkerhetssystem.

Dock försäkrar FÖRETAGET att det har vidtagit alla nödvändiga åtgärder i dess makt och tekniska restriktioner för att försäkra sig om sidans funktion och för att undvika förekomsten och överföringen av virus och andra skadliga komponenter till användaren.

8.2 Om Användaren känner till innehåll som är olovligt, olagligt eller illegalt eller som kan innebära ett brott mot rättigheterna för intellektuell egendom så ska han/hon informera FÖRETAGET omgående så att lämpliga åtgärder kan vidtas..

9. LÄNKAR

9.1 Länkar till andra hemsidor

I fall där Användaren hittar länkar till andra hemsidor i form av knappar, länkar, banners, etc., så hanteras dessa av tredje part. FÖRETAGET har inte kraften eller den mänskliga eller tekniska möjligheten att känna till, kontrollera eller godkänna all den information, de produkter eller tjänster som tillhandahålls av andra hemsidor som har länkar på Hemsidan.

Därför kan inte FÖRETAGET ta på sig någon typ av ansvar för någon aspekt som har att göra med andra hemsidor som det länkas till via Hemsidan, specifikt inkluderat men inte begränsat till, dess drift, tillgänglighet, filer, information, dokument, kvalitet och pålitlighet gällande dess produkter och tjänster, dess länkar och/eller något av dess innehåll i allmänhet.

På grund av detta ska Användare, om de känner till faktisk olaglig aktivitet på någon tredjepartshemsida, meddela FÖRETAGET omgående så att de kan ta bort länkar till sådana hemsidor.

Skapandet av någon typ av länk från Hemsidan till en annan hemsida innebär inte att det finns någon typ av relation, samarbete eller samförstånd mellan FÖRETAGET och den andra hemsidans ägare.

9.2 Länkar från andra sidor till Hemsidan

Om någon användare, företag eller hemsida önskar skapa någon typ av länk till Hemsidan så måste han/hon/den/det lyda följande bestämmelser:

* Länken får endast leda till Hemsidans startsida, utom då det finns en uttrycklig skriven auktorisering från FÖRETAGET.

* FÖRETAGET auktoriserar inte skapandet av länkar till Hemsidan från hemsidor som innehåller material, information eller innehåll som är otillåtet, olagligt, kränkande eller obscent eller som bryter mot moral, ordningsstadgar eller de sociala normer som är allmänt vedertagna.

* FÖRETAGET har inte kraften eller den mänskliga eller tekniska möjligheten att känna till, kontrollera eller godkänna all den information, de produkter eller tjänster som tillhandahålls av andra hemsidor som har länkat till Hemsidan.

* Därför kan inte FÖRETAGET ta på sig något typ av ansvar för någon aspekt som har att göra med andra hemsidor som länkar till Hemsidan, specifikt inkluderat men inte begränsat till, dess drift, tillgänglighet, filer, information, dokument, kvalitet och pålitlighet gällande dess produkter och tjänster, dess änkar och/eller något av dess innehåll i allmänhet.

10. MODIFIERINGAR

10.1 FÖRETAGET kan modifiera reglerna och villkoren som framställs här, helt eller delvis, och publicera förändringar på samma sätt som visas i detta Lagliga Tillkännagivande eller via något annat kommunikationssätt riktad till Användarna.

10.2 Detta Lagliga Tillkännagivandes tillämpbarhet sammanfaller därför med tiden för dess publicering till det tillfälle då det helt eller delvis modifierad och vid vilken tidpunkt den modifierade versionen blir det gällande Lagliga Tillkännagivandet.

10.3 FÖRETAGET kan, oberoende av speciella villkor, stänga ner, upphäva eller avsluta tillgången till sidan när som helst och utan förvarning, utan att användaren kan kräva ersättning för detta. Vid sådan avstängning fortsätter användarvillkoren i detta Lagliga Tillkännagivande att gälla.

11. ALLMÄNT

11.1 Rubrikerna i de olika klausulerna är endast informativa och påverkar, beskriver eller förstärker inte tolkningen av det Lagliga Tillkännagivandet.

11.2 om det finns någon oförenlighet mellan det som framställts i det Lagliga Tillkännagivandet och villkoren för en specifik tjänst så gäller det senare.

11.3 Om något av villkoren i detta Lagliga Tillkännagivande skulle, helt eller delvis, förklaras som ogiltigt av en domstol, tribunal eller behörigt förvaltningsorgan så skall sagda ogiltighetsförklaring inte påverka de andra villkoren i detta Lagliga Tillkännagivande.

11.4 FÖRETAGETS underlåtenhet att utöva eller utföra någon regel eller villkor som detta Lagliga Tillkännagivande innehåller innebär inte ett avståndstagande från detsamma, utom om så anges skriftligen i ett erkännande eller avtal.

12. JURISDIKTION.

12.1 Relationen som etableras mellan FÖRETAGET och Användarna styrs av villkoren i existerande regler i applicerbara lagar och jurisdiktioner. Dock, i fall där lagen medför att parterna troligen underkastar sig en laglig rätt så kommer FÖRETAGET och Användaren, som uttryckligen frånsäger sig all annan laglig rätt som är applicerbar, framlägga kontroverser och/eller processer till Cerdanyola del Vallès Domstolar eller Tribunaler.